Kết quả giao dịch của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang như sau:

Tài liệu đính kèm: LGL: Kết quả giao dịch của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ