Lễ hội Minh Thề thể hiện sự quyết tâm của con người về một đạo lý, nhân cách sống trong sạch, tử tế, không tham của công.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 1

Đọc lời hịch Minh Thề 2017.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 2

Truyền tay nhau cùng uống chén rượu thiêng hòa tiết “kim kê" thể hiện sự quyết tâm thực hiện đúng lời thề.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 3

Thề quyết tâm thực hiện lời hịch Minh Thề.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 4

Rước rượu Tiết Kê trước khi thề quyết cùng nhau Chí công vô tư.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 5

Nghi lễ trước khi đọc lời hịch Minh Thề.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 6

Nghi lễ truyền chén rượu tiết kê trong lễ hội Minh Thề 2017.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 7

Lễ hội Minh Thề 2017 thu hút rất đông người tham dự.

Le hoi Minh The 'doc nhat vo nhi' ve chong tham nhung - Anh 8

Hịch Minh Thề không chỉ là những lời thề đanh thép thể hiện quyết tâm lòng trong, tâm sáng của các vị công vụ đương chức trong làng mà còn là sự gửi gắm lòng dân mong muốn về sự chí công vô tư.