Trong 5 năm (2008-2012), các cấp CĐ TP đã thành lập mới 1.783 CĐCS (đạt 148,58% kế hoạch), phát triển mới 175.494 đoàn viên (đạt 135% kế hoạch).

Trong đó, khu vực ngoài nhà nước kết nạp 148.739 đoàn viên, chiếm 84,75% tổng số đoàn viên mới kết nạp. Tuy nhiên, với sự phát triển khá nhanh về số lượng DN các thành phần kinh tế trên địa bàn TP thì tỉ lệ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Vì thế, từ 2013-2018, LĐLĐ TP.Hà Nội xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với mục tiêu: Thành lập mới 2.000 CĐCS, kết nạp mới 170.000 đoàn viên; thành lập 100% CĐCS tại các DN có từ 50 LĐ trở lên...