CTCP Licogi 16.6 (HNX: LCS), cổ đông lớn CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL) đăng ký 246,600 cp nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Licogi 16.6 - Mã chứng khoán giao dịch: SCL - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,136,600 CP ( tương đương 12.63% Vốn điều lệ) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 246,600 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/09/2010 đến ngày 24/11/2010