Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Tài liệu đính kèm: LCG: Triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011