(TITC) - Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp, thực hiện kế hoạch của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên website www.vietnamtourism.gov.vn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

(TITC) - Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp, thực hiện kế hoạch của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên website www.vietnamtourism.gov.vn. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

Mọi ý kiến xin gửi về hòm thư: suadoihienphap@vietnamtourism.gov.vn

Xem toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

Xem bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Nguồn văn bản: Bộ Thông tin - Truyền Thông)