Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Dự thảo sửa đổi một số điều về tổ chức thôn, tổ dân phố; nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố; điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố… Cụ thể, việc thành lập thôn mới ở vùng đồng bằng phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, riêng khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên. Đối với tổ dân phố, ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 250 hộ gia đình trở lên. Dự thảo cũng quy định thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo đến hết ngày 30-10-2017.

Phong Thu