K.T

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng- Ngày 13-10, Đảng ủy CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 (CT05) của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ chủ chốt CA các đơn vị, địa phương. Hội nghị đã nghe ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Hội Khoa học- Lịch sử TP Đà Nẵng giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của CT05 và ý nghĩa, lợi ích của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND.

Lay cong tac xay dung luc luong lam noi dung dot pha trong thuc hien Chi thi 05-CT/TW - Anh 1

Đại tá Lê Thanh Hải triển khai kế hoạch của CATP thực hiện CT05.

Tại Hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cũng đã triển khai Kế hoạch số 189-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATP về thực hiện CT05 trong CATP Đà Nẵng đến cán bộ chủ chốt các cấp, trong đó nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và CBCS CATP; phải luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Theo kế hoạch của CATP, sau khi tổ chức học tập, quán triệt, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ CATP; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CATP; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chuẩn mức đạo đức người công an cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong giai đoạn hiện nay. CATP Đà Nẵng xác định lấy công tác xây dựng lực lượng làm nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước mắt là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, đó là: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân của CBCS CATP Đà Nẵng.