Liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt (LVI) trở thành liên doanh bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam tại nước ngoài...