Trong nội dung Công văn số 5258/UBND-KH&ĐT ban hành ngày 8/9, UBND TP Hà Nội đã giao sở, ngành liên quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đê tả Hồng thuộc địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội và rà soát, bổ sung Quy hoạch đê điều thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4177/UBND-SNN ngày 15/7/2016. Tổng hợp toàn bộ tình hình đầu tư, tiếp nhận bàn giao, quản lý sử dụng đối với tuyến đê tả Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh từ năm 2008 đến nay đảm bảo không đầu tư trùng lắp, gây lãng phí vốn đầu tư.

Trong văn bản này, UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đê tả Hồng thuộc địa bàn huyện Mê Linh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Hoàn chỉnh lại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư công, Điều 20 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (về sự phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016; hình thức, quy mô, kết cấu công trình), của các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Mê Linh (về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, đô thị, quy hoạch giao thông...). Căn cứ nguồn vốn đề xuất đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo hướng dẫn tại Văn bản số 2331 /UBND-KH&ĐT ngày 21/4/2016 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ đề xuất chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật danh mục dự án trong quá trình xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 thành phố Hà Nội…

PV