Giadinh.net - Một tổ chức từ thiện của địa phương nọ sau khi tổng kết quỹ thì nhận ra rằng, trong số tiền quyên góp được, tổ chức này chưa nhận được một đồng nào của một “đại gia” mới nổi trong vùng. Người đứng đầu tổ chức từ thiện rất quyết tâm đến gặp và thuyết phục ông ta đóng góp cho những người nghèo.