ND- Suy thoái tài chính, kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân nước ta. Tuy nhiên, ở mỗi ngành, mỗi khu vực có tính chất và mức độ khác nhau. Trong lĩnh vực nông nghiệp, trừ một số vùng chuyên canh cây, con nguyên liệu phục vụ chế biến hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng, còn nhìn chung sản xuất lương thực, thực phẩm chịu tác động có mức độ, vì nhu cầu tiêu thụ dao động không quá lớn. Song vấn đề cần quan tâm là lao động và việc làm.