Các lãnh đạo ASEAN vừa phê chuẩn bản Hiến chương mang tính bước ngoặt, chuyển ASEAN thành một tổ chức gắn kết hơn, hoạt động hữu hiệu hơn và dựa trên khung quy tắc.