Lần đầu tiên ngành Chính sách công được đào tạo tại Việt Nam, thông qua Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (Mỹ)...