Nếu công ty bạn làm việc theo thời vụ thì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian nào đó trong năm cường độ hoạt động của nó bị giảm xuống. Vậy làm gì trong những ngày này?