BizLIVE - Trong quý IV/2013, doanh thu và lợi nhuận của PNJ đều tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty con SFC.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV đạt 2.540,91 tỷ đồng, tăng 65,4% so cùng kỳ 2012.

Do giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 64,3% lên 2.336,78 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 204,13 tỷ đồng, tăng 79,5% so cùng kỳ 2012.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV của PNJ đạt 73,62 tỷ đồng, tăng gần 85%; lợi nhuận sau thuế đạt 48,88 tỷ đồng, tăng 39,1% so quý IV/2012.

Theo giải trình của công ty, doanh thu quý IV tăng mạnh nhờ doanh thu từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty con SFC, với khoản doanh thu riêng trong quý là hơn 682 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế trong kỳ của công ty cũng tăng gần 85% so cùng kỳ 2012.

Lũy kế cả năm 2013, doanh thu thuần của PNJ đạt 8.911,25 tỷ đồng, tăng 32,67% so năm 2012 và tăng 14,3% so kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 238,82 tỷ đồng, giảm gần 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 174,39 tỷ đồng, giảm 31,4% so năm 2012.

So với kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 2013 đã điều chỉnh là 256,406 tỷ đồng và lãi sau thuế 205,25 tỷ đồng, PNJ đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Lãi sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ quý IV/2013 đạt 46,28 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2013 đạt 168,4 tỷ đồng, giảm 33,8% so 2012.

EPS cả năm 2013 đạt 2.228 đồng/cổ phiếu, giảm so với mức 3.534 đồng/cổ phiếu của 2012.