Một người bạn đang sống ở Trung Quốc viết cho tôi một bức thư kể về Trung Quốc vào thu phong cảnh tuyệt đẹp...