Nói là đi nghỉ nhưng chỉ có Xuân Quỳnh, Bích Thu và hai cháu được nghỉ chứ Vũ và tôi có được nghỉ ngơi thực sự đâu.