(SGGP).- Tối 30-10, tại trung tâm TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với NXB Chính trị quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm “Sáng mãi lời dạy Bác Hồ” nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

(SGGP).- Tối 30-10, tại trung tâm TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với NXB Chính trị quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm “Sáng mãi lời dạy Bác Hồ” nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Cuốn sách đề cập nhiều nội dung quan trọng về phê bình và sửa chữa; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo; chống thói ba hoa...

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Cuốn sách là cuốn cẩm nang về đạo đức cách mạng, đặc biệt có ý nghĩa đối với toàn Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và tiếp tục cuộc vận động: “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

B.LIỄU