(VOV) - Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu tín ngưỡng, đời sống tâm linh và hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam.

Sáng 25/3, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì. 20 năm qua, Viện Nghiên cứu Tôn giáo luôn hoàn thành tốt công tác nghiên cứu về những lý luận khoa học để đề xuất với Đảng, nhà nước hoạch định đường lối chính sách tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với điều kiện nước ta, góp phần làm rõ bản sắc văn hóa, lịch sử tư tưởng Việt Nam. Bên cạnh đó, Viện cũng biên soạn, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học về tín ngưỡng tôn giáo nhằm phổ biến những tri thức cần thiết chống lại các quan điểm, các hoạt động tôn giao trái với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu tín ngưỡng, đời sống tâm linh và hiện tượng tôn giáo mới ở nước ta. Từ đó, tham gia vào định hướng dư luận và cách nhìn nhận xã hội về tín ngưỡng, tâm linh một cách khoa học, phù hợp với luật pháp và tạo được ảnh hưởng nhất định đối với xã hội./.