Ky niem 196 nam Ngay sinh Ph.Ang-ghen (28-11-1820 - 28-11-2016) - Anh 1

"Ph.Ăng-ghen, người chiến sĩ và người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, đời đời sống mãi!"

V.I.Lê-nin