Cách sử dụng bình cứu hỏa chuẩn nhất sau đây giúp bạn trang bị kỹ năng cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn.

Video: Bỏ túi những kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa chuẩn nhất: