Với mục tiêu xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Sáng ngày 1.3, Ủy ban nhân dân (UBND) và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết công tác

giữa UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, UBND và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp trong 7 lĩnh vực gồm: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền vận động nhân dân; Xây dựng chính sách pháp luật; Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và ban hành các văn bản liên tịch. Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cơ quan sẽ phối hợp công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và bảo đảm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đem lại hiệu quả hoạt động của UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, tuân thủ đúng trình tự thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp.

Trước đó, trong nhiệm kỳ 2004 - 2011, UBND và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có sự phối, kết hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các điều, khoản đã được ký kết trong Quy chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Sự phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tạo ra sự thống nhất trong công tác vận động quần chúng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Chiến – Chủ tịch UBND tỉnh và Ông Trịnh Ngọc Giao – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đại diện cho 2 bên ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Nguyễn Chung

Gửi cho bạn bè

Bản in