Tài liệu đính kèm: KSD: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2010