- Những năm gần đây, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chú trọng, làm tốt công tác phát triển đảng.

Với 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 161 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiều chi, đảng bộ của huyện Krông Nô đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từng năm, từ đó, tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Trong năm 2010, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 125 đảng viên nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên con số 1.622. Công tác xóa các chi bộ ghép, chi bộ tăng cường đảng viên được cấp ủy đảng quan tâm. 16/161 chi bộ, thôn, buôn, bon, tổ dân phố có đảng viên tăng cường, trong năm xóa được 2 chi bộ ghép. Công tác tổ chức phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Kết quả, Đảng bộ huyện có 22 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ 1 tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu.