Ngày 4/10, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tham dự Đại hội có 323 đại biểu thuộc 14 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 17.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tới dự và chỉ đạo Đại hội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, Kon Tum cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương, cơ chế chính sách của Nhà nước để vận dụng sáng tạo vào điều kiện địa phương, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan dến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, rừng, khoáng sản, tiềm năng thủy điện, phát triển các loại cây trồng vât nuôi. Kon Tum cần phát triển toàn diện nông-lâm-thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; phát triển mạnh cây công nghiệp, cây dược liệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng... Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh Kom Tum cần chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững... Khôi phục, giữ gìn và phát huy có hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống với các tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia. Đảng bộ Kom Tum cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sức chiến đấu, luôn đổi mới tư duy để bắt kịp tình hình biến đổi nhanh chóng và sự đòi hỏi của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là làm theo tấm gương đạo đức của Người. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không bao biện, làm thay; Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán ở thôn, làng, vùng sâu, vùng trọng điểm an ninh... Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII khẳng định trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, Kon Tum đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các nguồn lực đã được chú trọng khai thác, phát huy tương đối hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao bình quân 14,51%. Đại hội cũng đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2015 với các chỉ tiêu như đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (15%/năm), bền vững với cơ cấu hợp lý. Nâng cao rõ rệt chất lượng nguồn nhân lực (45% lao động qua đào tạo, hàng năm giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động) và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại hội sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 6/10./. Hoàng Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)