Hội đồng quản trị của KLS đã nhất trí không đưa ra phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần 2) tổ chức vào ngày 15/4/2011 tới.

Theo tin công bố từ CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) , sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần 1 không tổ chức thành công, Hội đồng quản trị KLS đã quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào 8h ngày 15/4/2011 và lần 3 (nếu có) vào 8h ngày 21/4/2011. Trong Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 lần thứ nhất, Hội đồng quản trị đã trình phương án ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là một định hướng vì lợi ích của Công ty và đảm bảo sự phát triển của Công ty trong dài hạn. Tuy nhiên, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai hoạt động kinh doanh mới là một quá trình đầy khó khăn và phải thực hiện trong thời gian dài. Phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh chỉ có thể thành công khi nhận được sự đồng thuận của đại đa số các cổ đông của Công ty. Do phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh chưa nhận được sự đồng thuận của cổ đông, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc cân nhắc và nhận thấy rằng thời điểm hiện nay chưa phù hợp để thực hiện phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, Hội đồng quản trị của KLS đã nhất trí: không đưa ra phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần 2) và lần họp tiếp theo (nếu có).