(Vietstock) – Các công ty niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội có mã chứng khoán KKC, HVT, CTN, NHC, LUT công bố Báo cáo tài chính quý 2 với nhiều tăng trưởng.

Cụ thể, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí (HNX: KKC) công bố lợi nhuận quý 2 hơn 34 tỷ đồng, và sau 6 tháng đạt 24 tỷ đồng, vượt bật so với kế hoạch cả năm là 5.2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu trong quý 2 đạt 223 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đạt 311 tỷ đồng, bằng 47.8% kế hoạch cả năm. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu KKC trong quý 2 lên đến 6,556 đồng giúp nâng chỉ số này tính đến cuối tháng 6 đạt 4,268 đồng/cp. CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) công bố lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm đạt 3.1 tỷ đồng, trong đó quý 2 đạt 1.8 tỷ đồng. Doanh thu quý 2 đạt 38.6 tỷ đồng và tính đến hết tháng 6 đạt hơn 77 tỷ đồng, chỉ bằng 37.1% so với kế hoạch cả năm. Giá vốn bán hàng của quý 2 chiếm 31 tỷ đồng, của 6 tháng lên đến 63.2 tỷ đồng, chiếm hơn 81% doanh thu. Được biết, HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2009 với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 68.5 tỷ đồng, tổng doanh thu phấn đấu đạt 207 tỷ đồng và với mức cổ tức 15%. CTCP Xây dựng Công trình Ngầm (HNX: CNT) công bố sau 6 tháng công ty đạt 4.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, riêng trong quý 2 đạt 3.6 tỷ đồng. Nhìn chung các chỉ tiêu của quý 2 đều tăng so với quý 1. Cụ thể doanh thu quý 2 đạt 96 tỷ đồng, tăng 15%, theo đó, doanh thu 6 tháng hơn 179 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp với hơn 10 tỷ đồng, tăng 66% so với quý 1. Hiện lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu CNT trong quý 2 có 750,71 đồng và cuối tháng 6 là 972,84 đồng/cp. Với lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 2.8 tỷ đồng, và 6 tháng đầu năm đạt 4.2 tỷ đồng, doanh thu tính đến hết tháng 6 đạt 33.3 tỷ đồng, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) đã hoàn thành gần 60% kế hoạch cả năm. Theo đó, doanh thu trong quý 2 của công ty này đạt 20 tỷ đồng, tăng 53% so với quý 1. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu NHC trong quý 2 đạt 1,866 và 6 tháng đạt 2,811 đồng. Trong năm 2009, NHC phấn đấu doanh thu đạt 56.4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế với hơn 7 tỷ đồng. Theo kết quả công bố, CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT) đạt 2.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm và 1.44 tỷ đồng trong quý 2. Sau 6 tháng, LUT đạt doanh thu hơn 38 tỷ đồng, bằng 31.6% doanh thu dự đoán trong năm.Giá vốn hàng bán trong quý 2 chiếm 22.9 tỷ đồng và lũy kế chiếm hơn 38 tỷ đồng. Hiện nay, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu LUT tính đến cuối tháng 6 đạt tới 508,68 đồng và trong quý 2 đạt 260.76 đồng. Được biết, HĐQT công ty đã thống nhất các chỉ tiêu tài chính năm 2009 với tổng doanh thu dự đoán 120 tỷ, và lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng.