(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên 2010 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (HNX: KKC) thông qua kế hoạch SXKD năm nay với doanh thu đạt 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015. Cụ thể, KKC tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu trong lĩnh vực sắt thép; Tìm kiếm xin thuê đất nhà nước, mua lại hoặc liên kết để mở rộng mặt bằng cho vông ty để có cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh; Tiếp tục khảo sát tìm kiếm đầu tư khai thác trong lĩnh vực khoáng sản.