Theo kết quả khảo sát mới công bố, đà suy giảm kinh tế của Khu vực các nước sử dụng đồng euro (Eurozone) có xu hướng gia tăng trong các tuần đầu của tháng 2/09.