(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án (THA) dân sự TP. Theo đó, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục THA dân sự TP làm phó trưởng ban. Các ủy viên gồm có ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP; ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ban Chỉ đạo THA dân sự có chức năng tham mưu cho UBND TP chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THA dân sự trên địa bàn; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan THA dân sự cùng cấp. TM