(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiến hành ngay việc rà soát với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức...

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc của các cơ quan khi cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc. Các cơ quan, đơn vị khi chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ. Bên cạnh đó nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đ.LIÊN