Đây được coi là một trong những biện pháp mạnh mà Bộ Nội vụ sẽ áp dụng thời gian tới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế.