Xét đề nghị của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sớm các văn bản hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp.