Đó là một trong những nội dung mà cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 QH khóa XII, vì cử tri cho rằng khi giá xăng dầu tăng hay giảm thì khách hàng vẫn phải trả thêm từ 300đ đến 500đ/lít để đưa vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng việc quản lý, sử dụng quỹ này cũng như việc khách hàng được hưởng lợi từ quỹ này như thế nào thì không rõ. Đối chiếu với quy định của pháp luật, Ban Dân nguyện Quốc hội nhận thấy việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh Giá, cụ thể là: Theo Điều 6 của Pháp lệnh Giá quy định cụ thể về các biện pháp bình ổn giá thì không có biện pháp lập Quỹ bình ổn giá.

Giải trình về căn cứ để lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho rằng việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu là căn cứ vào: Điều 5 Pháp lệnh Giá, Điều 3, Nghị định 170/2003/NĐ-CP, Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Trần Thế Vượng, cho rằng: Qua nghiên cứu Pháp lệnh Giá thì thấy Điều 5 quy định về mục tiêu bình ổn giá trong đó có quy định: “Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường...”. “Những biện pháp cần thiết được áp dụng để bình ổn giá được đề cập tại điều này đã được cụ thể hóa tại Điều 6 của Pháp lệnh mà không giao cho Chính phủ quy định”. Ngọc Ước