Hanoinet - Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ nhà đất (từ mức 1% hiện hành xuống 0,5%). Nếu được Chính phủ thông qua, chính sách mới có thể hồi tố áp dụng cho cả các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...