UBND TPHCM đã có tờ trình kiến nghị Thường trực HĐNDTP xem xét thông qua chủ trương đầu tư các công trình chống ngập lụt năm 2008 trên địa bàn 12 quận, huyện từ nguồn vốn ngân sách 226,4 tỷ đồng