Hanoinet - GS.TS Nguyễn Công Khanh, Phó Chủ tịch Hội nghi khoa VN cho biết, lần đầu tiên VN có thể đưa ra dự báo trước về chỉ số IQ với độ tin cậy cao của trẻ trong tương lai,