Các quan chức cấp cao tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Xingapo đã khuyến cáo rằng diễn đàn này nên xem xét việc xây dựng các kho dự trữ dầu khí chiến lược.