Ngày 26.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Chính phủ để giải trình và xin ý kiến về chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ của tỉnh.

Theo đó, ngày 14.7.2014, Bộ Nội vụ có công văn số 2631/BNV-PC về việc kiểm tra quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 3.6.2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chính sách đãi ngộ hằng tháng đối với bác sĩ, dược sĩ và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y.

Bộ Nội vụ cho rằng, Quảng Ngãi ban hành quyết định này chưa phù hợp với quy định tại khoản 6, điều 10, Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6.6.2003 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Theo điều khoản này, trước khi ban hành quyết định về chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp phải có ý kiến của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Tại công văn 3731/UBND-VX ngày 26.8, Quảng Ngãi đã giải trình về việc tăng đãi ngộ bác sĩ và xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Theo đó, Quảng Ngãi cho rằng tỉnh đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng, nhiều bác sĩ bỏ việc, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp.

Cụ thể, tỉ lệ bác sĩ/vạn dân của tỉnh là 5,03% (cả nước là 7,2), tỉ lệ dược sĩ đại học/vạn dân là 0,45 (cả nước là 0,9). Trong 5 năm từ 2008 - 2013, đã có 45 bác sĩ bỏ việc (gồm

14 bác sĩ tuyến tỉnh, 16 bác sĩ tuyến huyện, 15 bác sĩ tuyến xã).

Theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc hưởng lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, các đối tượng đãi ngộ còn được hưởng chính sách đãi ngộ hằng tháng từ 0,7 - 2 lần mức lương cơ sở (tăng thêm từ 800.000 - 2,3 triệu đồng), bắt đầu từ tháng 1.2015.