Đối với các tỉnh thành phố cũ như Hà Nội, để có một quỹ đất dành cho giao thông 25%, là cực kỳ khó. Nó giống như là "không thể gọt chân cho vừa giầy được".