GD&TĐ - Điều này được ghi rõ trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Khong su dung khoan thu cua BDD cha me HS de khen thuong giao vien - Anh 1

Theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT yêu cầu: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Khoản thu này do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu theo tinh thần tự nguyện, lưu ý: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Vào đầu năm học, nhà trường có trách nhiệm tổ chức họp tuyên truyền và cung cấp Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT cho cha mẹ học sinh trường dược biết đế thực hiện; đề nghị Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp có biên bản họp thống nhất tỷ lệ trích kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp lên cho Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để hoạt động.

Hình thức thu tự nguyện do Hội nghị toàn thể phụ huynh các lớp quy định thông qua phiếu đóng góp tự nguyện.

Kinh phí đóng góp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường do Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thu và quản lý sử dụng.

Trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhờ nhà trường thu và giữ hộ phải có văn bản đề nghị.

Sở GD&ĐT lưu ý: Không sử dụng khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh để hỗ trợ các hoạt động dạy học, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.