Thủ tướng Campuchia Hun Sen rất gần dân, sâu sát thực tế, là nhà lãnh đạo coi hòa mình với quần chúng là đạo đức không thể thiếu. Ông là một trong những nhà lãnh đạo đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, luôn quan tâm giáo dục lớp trẻ sống lành mạnh, không ăn chơi đua đòi, căn bệnh ngày càng phát triển khi đời sống được cải thiện.