- Những năm qua, việc xét và quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng cho các đảng viên được thực hiện theo các Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 và 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007. Các văn bản này đã đáp ứng một thực tế trong Đảng là ngày càng nhiều đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu do bệnh tật, đi lại khó khăn, không có điều kiện tiếp xúc với quần chúng, với xã hội, nên cho miễn công tác và sinh hoạt Đảng là cần thiết.

Tuy nhiên, khi thực hiện các văn bản này đã có những biểu hiện lệch lạc như: Một số đảng viên sức khỏe còn tốt, nhưng tự khai ra nhiều bệnh tật và viện nhiều lý do về hoàn cảnh gia đình để xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng. Một số cấp ủy, chi bộ nể nang, né tránh, xuê xoa, không kiểm tra, xác minh, xét quyết định cho đảng viên miễn sinh hoạt và công tác một cách tràn lan. Cá biệt một số đảng viên khi có quyết định nghỉ hưu, làm giấy chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp cho cấp ủy Đảng nơi cư trú và không tham gia sinh hoạt Đảng. Tình trạng trên đã tác động tiêu cực đến tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, làm giảm sút sức mạnh chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, làm nhạt nhòa hình ảnh đẹp, đáng trân trọng của người đảng viên cộng sản trước con mắt của quần chúng. Ngày 26-3-2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW thay thế cho các Hướng dẫn trên. Khi phổ biến đến đảng viên đã tạo ra những nhận thức khác nhau. Đại đa số đảng viên cho rằng đảng viên , nêứ và xin miễn công tác và sinh hoạt (tức là phải đủ cả 3 điều kiện) mới có thể được chi bộ xét, quyết định. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Trung ương đã “nới lỏng” điều kiện miễn sinh hoạt và công tác cho đảng viên, để các đảng viên đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ) là được miễn sinh hoạt và công tác. Từ nhận thức như vậy, những tháng gần đây, số đảng viên xin miễn sinh hoạt và công tác đã và đang có xu hướng tăng lên. Đây là một vấn đề cần có sự thống nhất về nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện.. Trước hết, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Mọi đảng viên đều có nhiệm vụ và quyền hạn như nhau, không phân biệt tuổi tác. Đó là những vấn đề đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Mặt khác, mỗi đảng viên khi vào Đảng đều thề nguyện suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Việc xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt Đảng là để giải quyết cho những đảng viên thực sự có bệnh tật, phải chữa trị lâu dài, không còn đủ sức đi lại, tiếp xúc với quần chúng và làm nhiệm vụ đảng viên. Đó là một chủ trương đúng đắn, hợp lý, hợp tình. Thực tế hiện nay, ở các đảng bộ xã, phường, số đảng viên là cán bộ nghỉ hưu chiếm tỷ lệ khá cao, có nơi tới 80-90% tổng số đảng viên. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng phần lớn số đảng viên này còn sức khỏe, có phẩm chất chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm xã hội, một bộ phận có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, luôn nêu gương tốt về mọi mặt và có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nếu cấp ủy và tổ chức Đảng ở cơ sở thực sự tôn trọng, phân công công tác phù hợp với năng lực và sở trường của từng đảng viên, thì số đảng viên này sẽ là lực lượng quan trọng trong việc giáo dục, thuyết phục, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thôn, tổ dân phố. Nếu chỉ căn cứ đơn thuần vào tuổi nghỉ hưu và không xem xét thực tế về sức khỏe, quyết định cho miễn công tác và sinh hoạt Đảng một cách tràn lan thì sẽ làm giảm đi một lực lượng chính trị đáng tin cậy của Đảng ở cơ sở. Thực tiễn hiện nay cho thấy để tiếp tục phát huy được nhiệt tình cách mạng và tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nhất là những đảng viên đã nghỉ hưu cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thông qua sinh hoạt Đảng, giúp cho đảng viên gần gũi và tiếp cận với đời sống xã hội, có những hiểu biết mới về Đảng, về những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Phát huy dân chủ trong đảng, cấp ủy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi đảng viên, thực hiện tốt quy chế chất vấn và trả lời chất vấn, khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, chiếu lệ.