UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất báo cáo với thành phố trong tháng 11/2016 để thống nhất giải quyết chung về các lò gạch thủ công, lò gạch nung trên địa bàn. Đặc biệt, TP yêu cầu, không báo cáo đề xuất xử lý gia hạn đối với các lò gạch đơn lẻ.