Trong bối cảnh hiện nay, khi mà giá các loại vật tư, sản phẩm, trong đó có sản phẩm phân bón liên tục tăng giá, gây khó khăn và bức xúc cho nông dân, thì việc kiềm chế giá phân bón tại thị trường trong nước được xem là một giải pháp cần thiết.