Theo thông báo của Liên hợp quốc, chủ đề “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” trong hai năm 2008-2009 là “Ma túy có kiểm soát cuộc sống của bạn không? Cuộc sống của bạn. Cộng đồng của bạn. Không có chỗ dành cho ma túy”...