Sáng 28-7, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện CTHCQG Hồ Chí Minh, Trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương và Ban thi đua, khen thưởng Trung ương. Đối với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Khối đã chỉ đạo các đơn vị thành viên xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm, nội dung chính cần tập trung thực hiện trong thời gian nào để phát động nôi dung thi đua cho phù hợp. Nhờ vậy, sức mạnh của mỗi cá nhân được nhân lên, tạo nên sức mạnh tập thể ở từng cơ quan và của toàn Khối. Chính vì vậy, 6 tháng đầu năm, 12 đơn vị thi đua trong Khối đã thực hiện được khối lượng lớn công việc giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, lãnh đạo tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, công tác văn phòng; các hoạt động đối ngoại, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo… Các cơ quan Đảng ở Trung ương đã chủ động cùng Chính phủ tham mưu, đề xuất các phương án để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo, điều hành các cơ quan chức năng tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế, vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bước đầu tạo được đà tăng trưởng. Các cơ quan đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm 2009, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009; ban hành “quy chế bầu cử trong Đảng”, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy... Toàn Khối tiếp tục tổ chức và triển khai các Nghị quyết Trung ương khóa X, hoàn thành hơn 20 Đề án trọng điểm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho gần 26 nghìn cán bộ của Đảng, tổ chức có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Đảng... Các cơ quan báo chí, xuất bản trong Khối tích cực, chủ động soạn nhiều tài liệu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, xây dựng và triển khai thí điểm đề án trang bị sách cho các xã, phường, thị trấn của 15 tỉnh, thành phố. Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung phân tích những mặt còn hạn chế trong công tác thi đua của Khối nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Có ý kiến cho rằng, ngoài việc triển khai các phong trào thi đua từng năm, cần tổ chức các đợt thi đua trọng điểm, xác định mục tiêu và các tiêu chí thi đua rõ ràng để từng cán bộ, công chức phấn đấu đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao hơn. Hội nghị cũng xác định, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm toàn Khối sẽ tiếp tục thực hiện 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2009, đẩy mạnh công tác tư tưởng, tăng cường đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong Khối trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, thi đua hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và 8 nhóm giải pháp lớn của Chính phủ. Các cơ quan tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa X; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tạo cơ sở khoa học để Ban Chấp hành Trung ương đề ra các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011-2020), chuẩn bị các nội dung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.