(Vitinfo) – Chỉ hai điều đơn giản trong cuộc sống – một cốc rượu và một chút thời gian dưới ánh sáng mặt trời – có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của phụ nữ.