Khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng khẳng định vai trò là động lực cho phát triển kinh tế bền vững. Chính phủ các nước đều gia tăng sự quan tâm của mình cho xây dựng năng lực KH&CN quốc gia.